ฝ่ายกิจการนักเรียน

รองผู้อำนวยกิจการนักเรียน นางสาวชลพรรษ จันทร์กลิ่นหอม

                 หัวหน้ากลุ่มสาระ ภาษาไทย

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ   มีความเป็นประชาธิปไตย  รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์และสถาบัน มีคุณธรรม จริยธรรม  อนุรักษ์ความเป็นไทย เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น   มีความเป็นผู้นำ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ (Mission)

  1. จัดระบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ภูมิใจในความเป็นไทยและมีค่านิยมที่พึงประสงค์
  2. พัฒนาหลักสูตรและการบูรณาการ การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ ท้องถิ่น มุ่งเน้นด้านภาษาให้โอกาสสิทธิเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อ และมีพื้นฐานอาชีพ
  3. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนใช้ภาษาไทยและภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอีก 1 ภาษาในการสื่อสารได้
  4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ การศึกษา
  5. ระดมกำลังและสนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจัดการศึกษาและร่วมพัฒนาสังคม
  6. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการดำรงชีวิต มั่นใจในตนเอง มีสุขอนามัยและบุคลิกภาพ

ที่ดี

  1. พัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นแบบอย่างของสังคม

ขอบข่ายงานกิจการนักเรียน
          งานกิจการนักเรียนมีขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาการของนักเรียนในทุกๆด้าน รวมทั้งส่งเสริมด้ายวิชาการให้กับผู้เรียน ได้มีความรู้  เจตคติที่ดี และทักษะต่างๆที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา  ซึ่งมีขอบข่ายงานและภารกิจดังนี้
          ขอบข่ายการบริหารงานกิจการนักเรียน
          1. งานปกครอง
2. งานกิจกรรมนักเรียน
3. งานบริการและสวัสดิการ
1. งานปกครอง
ด้านระเบียบวินัย
1. ควบคุมการแต่งกายของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
2. ควบคุม การปฏิบัติตน ตลอดจนพฤติกรรมนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียน
3. ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียน เมื่ออยู่ในโรงเรียน
4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำแนะนำแก่สภานักเรียน สารวัตรนักเรียน
ในการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัยของักเรียน
5. จัดสารวัตรนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยในโรงอาหาร
นักเรียนมาสาย และการเข้าออกของนักเรียน ตรวจบัตรเดินทางกลับบ้าน
6. จัดนักเรียนดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง
ตลอดจนเดินแถวกลับบ้าน
7. ให้คำชี้แนะ ว่ากล่าวตักเตือนและติดตามนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

                 2. งานกิจกรรมนักเรียน
                        1.ฝึกให้นักเรียนรู้จักการประหยัดและอดออม ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น
2. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของตนในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ
โดยการเลือกตั้งนายกสภานักเรียนและสมาชิกสภานักเรียน
3. ฝึกให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
4. ฝึกให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและร่วมมือ ร่วมใจพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน
5. สนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วม
ตามความถนัดและความสนใจ
6. จัดทำทำเนียบรุ่นสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
                 3. งานบริการและสวัสดิการ
                     ด้านบริการ
1. จัดบริการอาหารกลางวัน น้ำดื่ม แก่นักเรียนทั้งโรงเรียน
2. จัดบริการอาหารเสริมนม แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1 ถึงชั้นประถมปีที่ 4
3. ให้บริการอาหารกลางวันแก่บุคลากรทั้งโรงเรียน
4. ดูแล ให้การปฐมพยาบาลแก่บุคลากร และนักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่าง
ที่อยู่ในโรงเรียน ตลอดจนช่วยนำส่งโรงพยาบาลในรายที่เป็นมาก
5. ให้การดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วยได้นอนพักในห้องพยาบาลและประสานผู้ปกครอง
รับนักเรียนกลับบ้านในกรณีที่ต้องส่งโรงพยาบาล
ด้านสวัสดิการ
1. จัดหาเวชภัณฑ์ยา ตลอดจนอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในห้องพยาบาล
2. ควบคุมดูแล คุณค่าทางอาหารที่นักเรียนควรได้รับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s