ฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวสุชาวดี สมสำราญ 

                  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

  • พันธกิจ

1. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านวิชาการให้สอดคล้องกับแผนงานของโรงเรียน

2. พัฒนาการเรียนการสอน

3. ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์

4. พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการเรียนรู้ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษาจต่อใน

ระดับอุดมศึกษา

5. ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

6. พัฒนาการจัดความรู้ของฝ่ายวิชาการ

7. ส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการงานด้านวิชาการ

8. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และเน้นการมีส่วนร่วม

  •   ขอบข่ายและภารกิจงานวิชาการ          

1.  การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น

2.  การวางแผนงานด้านวิชาการ

3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

4.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

6.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

8.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

9.  การนิเทศการศึกษา

10. การแนะแนว

11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  สถาน ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา

16. การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

17. การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s