ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

        

   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหางานทั่วไป

        นางสาวสุกัญญา คุ้ยทรัพย์ 

           หัวหน้ากลุ่มสาระ ศิลปะ

พันธกิจ (Mission)
1. ให้บริการงานธุรการ และข้อมูลสารสนเทศ ได้มาตรฐาน ทันเวลา และทันสถานการณ์
2. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน
ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้
4. ประสานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานอื่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

หน้าที่ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการบริหารทั่วไป และงานประสานงานด้านบริการ เพื่อติดต่อประสานงานทุกฝ่ายในโรงเรียน และระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานต่าง ๆ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  • งานธุรการดูแลด้านการรับ – ส่งหนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือ จัดพิมพ์ จัดเก็บรักษาและเสนอทำลายเอกสารกฎระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน
  • งานบุคคล ดูแลการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
  • งานพัสดุ ดูแลการเบิก – จ่ายวัสดุในโรงเรียน
  • งานการเงิน ดูแลการเบิก – จ่ายเงินสำรองจ่าย – ค่ารับรองของโรงเรียน
  • งานงบประมาณและแผน รวบรวมและดำเนินการจัดทำงบประมาณประจำปี
  • งานยานพาหนะ ดูแลและควบคุมการใช้รถยนต์ในความดูแลของโรงเรียน
  • งานครุภัณฑ์ ดูแลสำรวจครุภัณฑ์ของโรงเรียน
  • งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
  • งานประชุมของโรงเรียน
  • งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
  • งานนักศึกษาฝึกงานและจ้างงานของโรงเรียน
  • งานบริการห้องประชุม ดูแลและควบคุมการใช้ห้องประชุมในความดูแลของโรงเรียน
  • งานเลขานุการ ดูแลนัดหมายประสานงานต่าง ๆ ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน
  • งานและกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการและโรงเรียนมอบหมาย
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s