ฝ่ายธุรการ

            

 รองผู้อำนวยการธุรการ นางสาวอุษาวฎี จิตราวุธ

พันธกิจ

  1. เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  3. มีอำนาจหน้าที่บริหารงานด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่กำหนดไว้ในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด

 

ขอบข่ายงานธุรการ

– งานสารบรรณ การควบคุมดูแล งานเอกสารหลักฐานต่าง ๆ

– งานการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์

– งานการรับ – ส่งงานของบุคลากร

– งานการสำมะโนนักเรียน

– งานการทำทะเบียนนักเรียน – ครู – บุคลากร

– งานการทำข้อมูลภายในโรงเรียน

– งานการย้ายและจำหน่ายนักเรียน

– งานการเก็บรักษาเอกสาร/ทำลายเอกสาร

– งานสถิติ – ข้อมูลของโรงเรียน

– งานสารสนเทศ

– งานธุรการ การเงิน และพัสดุที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมายข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและถือปฏิบัติ

– งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

– จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย/เก็บเงินส่งเงินรายวัน

การบริหารงานธุรการ ในส่วนของงานธุรการของโรงเรียนเป็นงานประสานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ให้สามารถดำเนินการไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยความราบรื่น มีขอบข่ายเป็น 4 งานดังนี้

1. งานสารบรรณ

2. งานทะเบียนและรายงาน

3. งานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ

4. งานประชาสัมพันธ์

งานสารบรรณ เป็นงานที่เกี่ยวกับเอกสาร หรือหนังสือราชการ เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย ซึ่งเสนอแนะแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1. จัดให้มีบุคลากรในการทำงานสารบรรณในโรงเรียน

2. จัดให้มีห้องวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เอกสาร คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ เช่น ตู้เอกสาร แฟ้ม ทะเบียนรัรบ ทะเบียนส่ง

3. จัดให้มีการจัดเก็บหนังสือราชการภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณซึ่งแบ่งภาระงานออกได้เป็น 4 เรื่อง คือ

1.1 การรับ – การส่งหนังสือราชการ ผู้บริหารสามารถดำเนินการได้ โดยตรวจสอบการรับ – การส่งหนังสือราชการในทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน และจัดให้มีแฟ้มหนังสือราชการในขณะที่ยังปฏิบัติไม่แล้วเสร็จ เป็น 3 แฟ้ม คือ แฟ้มเข้าใหม่ แฟ้มเสนอเรื่อง และแฟ้มรอตอบรอสั่ง

1.2 การเก็บหนังสือราชการ เมื่อหนังสือราชการเรื่องใดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย ผู้บริหารควรจัดเก็บหนังสือนั้น ๆ ให้เป็นระบบ หมวดหมู่ ตามระเบียบ

1.3 การยืมหนังสือราชการในส่วนของโรงเรียน ส่วนใหญ่ไม่มีการปฏิบัติในข้อนี้โดยนัยตามระเบียบนี้เป็นการยืมหนัสือราชการระหว่างกรมต่าง ๆ

1.4 การทำลายหนังสือราชการ แนวปฏิบัติตามระเบียบดำเนินการได้ดังนี้ คือ

– ทำบัญชีหนังสือที่อยู่ในข่ายจะทำลายภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

– เสนอรายชื่อหนังสือที่ขออนุญาตทำลายตามลำดับถึงผู้มีอำนาจอนุญาต

– ดำเนินการทำลายเมื่อ ได้รับอนุมัติ

งานทะเบียนและรายงาน เป็นงานที่เกี่ยวกับการบันทึกหลักฐาน ข้อมูล สถิติของโรงเรียน รวมถึงการรายงานข้อมูลดังกล่าวสามารถแบ่งภาระงานได้เป็น 2 ส่วน คือ

1. ส่วนงานทะเบียนโรงเรียน มี 3 งาน ดังนี้

1.1 งานทะเบียนเกี่ยวกับนักเรียน ได้แก่ งานที่จัดทำเกี่ยวกับทะเบียนนักเรียนแบบประกาศนียบัตร แบบ ปศ. 1-27 แบบ ป.01 – 06 และเอกสารอื่น ๆ เกี่ยวกับนักเรียน

1.2 งานทะเบียนเกี่ยวกับบุคลากร ได้แก่ ทะเบียนประวัติครู, ทะเบียนครู, ทะเบียนวันลา และเอกสารอื่น ๆ

1.3 งานทะเบียนเกี่ยวกับโรงเรียน ได้แก่ สมุดหมายเหตุ สมุดเยี่ยม สมุดตรวจราชการ

2. ส่วนงานรายงานของโรงเรียน เป็นงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล และการรายงานข้อมูลของโรงเรียน

ในส่วนของงานทะเบียนและรายงานของโรงเรียนนี้ จะเป็นตัวชี้บอกการดำเนินงานของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี การดำเนินงานดังกล่าวเสนอแนะแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1.1จัดให้มีบุคลากรรับผิดชอบในการจัดทำทะเบียนและงานรายงาน

2.2 จัดเตรียมให้มีเอกสารที่ใช้ในการบันทึกในงานทะเบียน และการรายงานของโรงเรียนให้พร้อม

3.3 ดำเนินการให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดย

– กรณีรับนักเรียนใหม่ ย้ายโรงเรียน ติดตามหรือจำหน่ายนักเรียน ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา

– กรณีการออกใบสุทธิเกิน 10 ปี หรือใบแทนใบสุทธิ ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติการขออนุญาตออกใบสุทธิและใบแทนสุทธิ

-กรณีการจัดทำทะเบียนครู แฟ้มประวัติบุคลากรให้แยกแฟ้มเป็นรายบุคคล และมีการบันทึกให้เป็นปัจจุบันเสมอ

-กรณีการจัดทำสมุดหมายเหตุรายงัน สมุดตรวจราชการ สมุดตรวจเยี่ยม ให้ดำเนินการตามระเบียบ ว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ

-กรณีการบันทึกข้อมูลของโรงเรียน จะเกี่ยวกับการบันทึก รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของโรงเรียนและข้อมูลอื่น ๆ ตามแผนงาน โดยสามารถบันทึกให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตารางแผนภูมิ กราฟ สถิติ หรือบทความ

-กรณีการรายงานข้อมูลของโรงเรียน เป็นการนำข้อมลูซึ่งจัดเก็บไว้ของโรงเรียนเสนอในรูปแบบต่าง ๆ กัน

งานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ เป็นงานที่เกี่ยวกับวิธีการและการดำเนินการในด้านความปลอดภัยของสถานที่ราชการ เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ให้พ้นจากอุบัติภัยและเหตุอื่น ๆ ซึ่งเสนอแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1. จัดให้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย และผู้ตรวจเวรยามและรายงานให้ต้นสังกัดทราบอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

2. จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการรักษาความปลอดภัย ไว้ประจำสถานศึกษา

3. จัดให้มีบันทึกการอยู่เวรยาม และบันทึกการตรวจเวรยาม

4. รายงานเหตุการณ์กรณีเกิดอุบัติภัยขึ้นในสถานศึกษาให้ต้นสังกัดทราบโดยด่วน

งานประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน และชุมชน ขอเสนอแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1. แต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

2. กำหนดแผน เป้าหมาย และวิธีดำเนินการ คือ- จัดทำหนังสือ

     – การแจกข่าวหรือให้ข่าวแก่สื่อมวลชน

– การโฆษณา

– การจัดทำเป็นเอกสาร

– การจัดกิจกรรม

– การใช้ตัวแทนประชาสัมพันธ์

3. ดำเนินการตามแผน

4. การติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์ โดย

1.1 ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข

2.1 รายงานต้นสังกัดกรณีจำเป็น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s