กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

สุขศึกษา

วัยรุ่น

ลักษณะระยะต่างๆของวัยเริ่มเข้าสู่วัยรู่นและวัยรุ่น

1.วัยเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น  หญิงเริ่มอายุ  11-13 ปี และในชายเริ่มอายุ 13-15ปีเป็นระยะที่ร่างกายเริ่มมีการเจริญเติบโตทางเพศอย่างสมบูรณทั้งในเด็กหญิงและเด็กชาย  เด็กหญิงจะมีประจำเดือนครั้งแรก  ในเด็กชายจะมีการหลั่งอสุจิในครั้งแรก

2.วัยรุ่นตอนต้น  เป็นช่วนเวลาที่นานพอสมควรมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย  จิตใจและความนึกคิดในระยะนี้มีการเจริญเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป  ในด้านร่างกายนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและสิ้นสุดลงเมื่อได้ถึงวุฒิภาวะของวัยรุ่นส่วนทางด้านจิตใจนั้นส่วนใหญ่เป็นผลพลอยได้มาจากความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  ถึงแม้ว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจะเป็นสิ่งปกติของเด็กวัยรุ่นทุกคน  แต่ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของเด็กแต่ละคนมักไม่เหมือนกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม  การอบรมเลี้ยงดู  จะเห็นว่าเด็กบางคนสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี

3.วัยรุ่นตอนกลาง เป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเช่นสภาพแวดล้อมใหมที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านสังคมของเด็กซึ่งเด็กสาวนใหญ่จะนิยมคบเพื่อนที่มีลักษณะนิสัยที่คล้ายคลึงกัน  เริ่มรู้จักปรับปรุงบุคลิกภาพ  เลียนแบบบุคลิกภาพของคนที่ตนชื่นชอบ  ชอบทำสิ่งแปลกใหม่  เด็กที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเองจะเป็นเด็กที่ไวต่อความรู้สึก  มีความวิตกกังวลต่อการแสดงออก

4.วัยรุ่นตอนปลาย เป็นการพัฒนาการของวัยรุ่นเริ่มเข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์  มีการพัฒนาทางด้านจิตใจมากกว่าทางร่างกาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านความนึกคิด  และปรัชญาชีวิตลักษณะอารมณ์ของวัยรุ่นที่สำคัญคืออารมณ์รักในเพศตรงข้าม  และการมีอารมณ์ทางเพศ  ประกอบกับมีความอยากรู้อยากเห็น  อยากทดลองและเลียนแบบ  ดังนั้นวัยรุ่นจึงเป็นวัยที่เสี่ยงต่อปัญหาเรื่องเพศถ้ามีความรู้เรื่องเพศที่ไม่ถูกต้อง  และขาดความนึกคิดที่ดี  ไม่มีเหตุผล

 

อารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น

วัยรุ่นจะเริ่มมีความสนใจต่อเพื่อนต่างเพศมากขึ้นซึ่งอาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนรู้จักกัน  แล้วจึงค่อยพัฒนาขึ้นเป็นความรัก  มีความต้องการที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน  นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการที่วัยรุ่นมีอารมณ์ทางเพศ  คือ  การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์  ปัญหารักร่วมเพศ  ปัญหาการทำแท้งที่ผิดกฎหมาย  ซึ่งจะเป็นผลเสียต่ออนาคต  การเรียน  ต่อตนเองและครอบครัว

การควบคุมอารมณ์ทางเพศ

อารมณ์ทางเพศเป็นความต้องการทางธรรมชาติชนิดหนึ่งของมนุษย์เพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์  แต่ควรอยู่ในภาวะที่เหมาะสมการควบคุมอารมณ์เพศจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา  และถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ยอมรับในการมีเพศสัมพันธ์กันได้หลังจากการแต่งงานแล้ว

วิธีควบคุมอารมณ์ทางเพศ

1.ให้ความสนใจกับการศึกษาเล่าเรียน  เพื่อความก้าวหน้าและความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในอนาคต

2.หลีกเลี่ยงการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศจากสื่อต่างๆที่เป็นสิ่งเร้าทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศเช่นหนังสือต่างๆการดูภาพยนตร์หรือวีดีโอที่ยั่วยุอารมณ์ทางเพศหรือไม่ควรอยู่ตามลำพังกับเพื่อนต่างเพศในที่ลับตาคน

3.สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นดนตรี  กีฬา  หรือวาดรูป  เพื่อจะได้เบี่ยงเบนความสนใจจากอารมณ์ทางเพศและยังทำให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีด้วย

 

  

 

พละศึกษา

ฟุตบอล

คือกีฬาชนิดหนึ่งที่เล่น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 11 คน โดยเมื่อเริ่มต้นเกมจะมีลูกฟุตบอลอยู่ 1 ลูกอยู่กลางสนาม โดยให้ทั้ง 22 คนรุมแย่งไอ้ลูกบอลที่ว่านั่น ส่งให้กัน แล้วยิงประตูของฝั่งตรงข้ามให้ได้ ถ้ายิงเข้าประตูของฝั่งตรงข้ามได้จะได้ 1 คะแนน (ภาษาฟุตบอลเรียกว่าประตู) เวลาจบเกม 90 นาทีทีมไหนที่ได้ประตูมากกว่าทีมนั้นชนะ

การส่งและการรับฟุตบอล

การส่งลูกบอล หมายถึง  การที่ผู้เล่นเตะหรือเขี่ยลูกบอลส่งไปให้ผู้เล่น

ฝ่ายเดียวกันรับได้ในจังหวะที่สะดวกสบายด้วยส่วนต่างๆของร่างกายตามกติกา  โดยเลือกวิธีการส่งที่ได้เปรียบคู่ต่อสู้ให้มากที่สุดถูกต้อง  แม่นยำ และรวดเร็วที่สุด

การรับลูกบอล  หมายถึงการที่ผู้เล่นสามารถรับหรือหยุดลูกจากการเตะหรือ

เขี่ยส่งลูกบอลของเพื่อนร่วมทีมไว้เพื่อเล่นต่อไปได้ รวมถึงการสกัดหรือตัด

รับลูกบอลจากฝ่ายตรงข้าม  โดยไม่ผิดกติกา

ประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอล

1.  เป็นกีฬาที่ช่วยฝึกฝนให้ผู้เล่นมีไหวพริบที่ชาญฉลาดและแก้ปัญหาอย่างฉับพลันได้ดี

2.  ช่วยทำให้ระบบต่างๆภายในร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขั้น  เช่น  ระบบกล้ามเนื้อระบบการหายใจ  ระบบขับถ่าย  ระบบไหลเวียนโลหิตดีขั้น

3. ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมที่รวมการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของมนุษย์เกือบทุกชนิด  เช่น  การวิ่งหลบหลีก  หลอกล่อ  การแย่ง  การรับ การส่ง  การกระโดด  การเตะ ตลอดจนการใช้เท้าให้สัมพันธ์กับสายตาด้วย

4. ฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีกฏ  กติกา  ผู้เล่นต้องเคารพและปฏิบัติตามกฏ  กติกาการแข่งขัน  ดังนั้นการเล่นฟุตบอล  ช่วยสอนให้ผู้เล่นรู้จักความยุติธรรม  ปฏิบัติตนให้อยู่ในขอบเขตอันพึงควรกระทำ  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ให้รู้จักการเคารพสิทธิของผู้อื่น  มีความอดกลั้น  อดทน  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

5. ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ส่งเสริมให้เกิดความรักใคร่สามัคคีในหมู่คณะ

6.  สำหรับผู้เล่นฟุตบอลที่ดีย่อมมีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของชาติ  ยังเป็นหนทางที่ทำให้คนรู้จัก  อันเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกทางหนึ่งด้วย

7. ปัจจุบันผู้เล่นมีความสามารถสูงยังมีสิทธิได้เข้าศึกษาต่อระดับสูงบางสาขา

มารยาทของผู้เล่นฟุตบอล

1.  แต่งกายให้เหมาะสมกับการเล่นฟุตบอล

2.  ไม่แสดงกิริยาหรือกล่าวถ้อยคำอันไม่สุภาพต่อผู้ดูหรือผู้เล่นอื่นๆ

3.  ไม่แสดงกิริยาอาการไม่พึงพอใจ หากเพื่อนร่วมทีมเล่นผิดพลาด

4.  ลงสนามแล้วเคารพผู้ดูอย่างมีระเบียบ

5.  ปฏิบัติตามกติกาการเล่นโดยเคร่งครัด

6.  ไม่กระทำการใดๆ  อันเป็นการยั่วยุหรือกลั่นแกล้งผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม

7.  ไม่กระทำการใดๆอันเป็นการเจตนาถ่วงเกมการเล่น

8.  เชื่อฟังการตัดสินของผู้ตัดสินโดยไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมแก่ผู้ตัดสิน

ในการตัดสิน

9.  ก่อนและหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว ควรจับมือกับผู้เล่นของทีมฝ่ายตรงข้าม

ไม่ว่าทีมของตนจะแพ้หรือชนะก็ตาม

มารยาทของผู้ชมฟุตบอล

1.  ไม่กล่าวถ้อยคำหรือแสดงกิริยาเยาะเย้ยถากถางผู้เล่นที่เล่นผิดพลาด

2.  แสดงความยินดีแก่ผู้เล่นที่เล่นดี  เช่นการปรบมือเป็นต้น

3. ไม่กระทำตัวเป็นผู้ตัดสินเสียเอง  เช่นตะโกนด่าว่ากรรมการ

4.  ไม่เชียร์ในสิ่งที่เป็นการส่อเสียดในทางไม่ดีต่อทีมใดทีมหนึ่ง

5.  ไม่กระทำสิ่งใดๆ  ที่ทำให้ผู้ตัดสินหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ  ปฏิบัติงานไม่สะดวก

6.  ไม่กระทำสิ่งใดๆ  อันเป็นการกีดขวางการเล่นของผู้เล่น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s