กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

มุ่งเน้นพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีคุณภาพระดับสากล
มีศักยภาพในการเป็นพลโลก  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับนานาชาติ
โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดคุณภาพของผู้เรียน

เมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่

สาระที่ 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร
สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรม
สาระที่ 3 : ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
สาระที่ 4 : ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

นอกจากสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่หลักสูตรกำหนดให้ใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดคุณภาพของผู้เรียนเมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ในการจัดทำหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ  สถานศึกษาจำเป็น จะต้องวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่กำหนดไว้ ในสาระการเรียนรู้ กลุ่มภาษาต่างประเทศ เพื่อกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี รายภาค กำหนดสาระการเรียนรู้รายปี / รายภาค คำอธิบาย รายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s