เรื่อง มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร

มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร

ความหมาย

ดิวบริน ( Dubrin. 1981:4 ) มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง ศิลปะและการปฏิบัติในการนำความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์มาใช้ในการติดต่อเกี่ยวข้องกันเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ส่วนตัวและส่วนร่วม

นิพนธ์  คันธเสวี ( 2525:4 ) มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง สภาพความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตร่วมกันอย่างราบรื่นหรือทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และทุกฝ่ายต่างก็มีความพึงพอใจทุกด้าน

โยธิน  คันสนยุทธ์  ( 2525:1 )มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง การเข้ากับคนอื่นได้

เดวิส ( Davis. 1957 : 9) มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการจูงใจคนให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีความพอใจเป็นพื้นฐาน

มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อเกี่ยวข้องกันระหว่างบุคคลในสังคมทั้งที่เป็นส่วนตัวและที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อให้เกิดความรักใคร่ ศรัทธา ช่วยเหลือและร่วมมือร่วมใจกันทำงานให้บรรลุเป้าหมายทั้งนี้เพื่อให้ตนเองเป็นสุข ผู้อื่นมีความสุข และสังคมมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์

1. ความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคม

1.1 ความสำคัญที่มีต่อการดำรงอยู่ของชีวิต  มนุษยสัมพันธ์มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ดังนี

  •  มนุษยสัมพันธ์จะช่วยให้มนุษย์ไม่ว้าเหว่
  •  มนุษยสัมพันธ์ทำให้มนุษย์ได้รับความช่วยเหลือและได้รับความสำเร็จ
  •  มนุษยสัมพันธ์จะช่วยให้มนุษย์มีความมั่นคงและปลอดภัย
  •   มนุษยสัมพันธ์จะช่วยให้มนุษย์ได้รับความรักและการยอมรับเมื่อมนุษย์ต้องการให้คนอื่นรักคนและยอมรับตน

1.2 ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิต

2 ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ที่มีต่อการบริหารงาน

2.1 พนักงานในองค์กรล้วนแต่มีความแตกต่างกันทั้งทางด้านภูมิหลัง ความต้องการ สติปัญญา อารมณ์และความรู้สึก ผู้บริหารจำเป็นจะต้องรู้หลักในการครองใจพนักงาน และหลักในการสนองความต้องการ

2.2 ความเจริญทางด้านสังคม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ประกอบกับความซับซ้อนในการบริหาร

2.3 พนักงานหรือข้าราชการที่มีวุฒิสูงขึ้นย่อมจะเรียกร้องสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้น พนักงานหรือข้าราชการเหล่านั้นต้องการผู้นำที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่เยี่ยมยอด

จุดมุ่งหมายของมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร

1. เพื่อให้รู้จักและเข้าใจตนเอง

2. เพื่อให้รู้จักและเข้าใจคนอื่น

3. เพื่อให้เกิดความรักใคร่ เชื่อถือ ศรัทธา และไว้วางใจผู้อื่น

4. เพื่อให้ความร่วมมือร่วมใจในการทำงานไปสู่เป้าหมาย

5. เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน

6. เพื่อให้ตนเองมีความสุข ผู้อื่นมีความสุข และสังคมมีความสุข

การสร้างมนุษยสัมพันธ์ สร้างเพื่อน สร้างงาน

1. บุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน

2. การพิจารณาศึกษาบุคคลต้องดูทั้งหมดในฐานะที่บุคคลนั้นเป็นบุคคล คนหนึ่ง

3. พฤติกรรมของบุคคลแต่ละคนต้องมีสาเหตุ

4. บุคคลทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

5. มนุษย์ทุกคนมีแรงจูงใจ

6. บุคคลต้องการที่จะติดต่อสื่อสาร

7. บุคคลมีความรับผิดชอบ

8. บุคคลต้องการเอาใจเขามาใส่ใจเรา

9. บุคคลต้องการผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน

10. บุคคลต้องการพัฒนาศักยภาพของตนให้ถึงขีดสุด

11. บุคคลต้องการที่จะเรียนรู้และมีความรับผิดชอบ

องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์

มนุษยสัมพันธ์จะเกิดได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ

1. ต้องมีความเข้าใจตนเอง

2. ต้องมีความเข้าใจบุคคลอื่น

3. ต้องยอมรับความแตกต่างของบุคคลอื่น

การรู้จักตนเอง

ความแตกต่างของมนุษย์เกิดจาก

1. ค่านิยม

2. การรับรู้

3. ทัศนคติ

4. บุคลิกภาพ

การเข้าใจผู้อื่น

วิธีการศึกษาบุคคล

1. การสืบประวัติ

2. ค้นคว้าจากตำรา แล้วนำมาเป็นหลักวิจัยบุคคล

3. การสัมภาษณ์ ปราศรัย และสนทนา

4. การสังเกต

5. จากผลงานที่ผ่านมา และการปฏิบัติงานร่วมกัน

นิสัยสามัญของมนุษย์

1. ทุกคนไม่ชอบให้ใครตำหนิ

2. ทุกคนอยากมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ

3. ทุกคนจะทำสำเร็จเมื่อมีความต้องการ

4. ทุกคนสนใจตัวเองมากกว่าสนใจผู้อื่น

5. ทุกคนชอบคนยิ้มแย้มแจ่มใสมากกว่าหน้าบึ้ง

6. ทุกคนมีความสนใจในชื่อของตนเอง

7. ทุกคนต้องการให้ผู้อื่นฟังเมื่อตนพูด

8. ทุกคนชอบให้ผู้อื่นพูดในเรื่องที่ตนสนใจ

9. ทุกคนไม่ชอบให้ใครโต้เถียง

10. ทุกคนอยากให้ผู้อื่นยอมรับเมื่อทำผิด

11. ทุกคนต้องการความเป็นกันเอง

12. ทุกคนคิดว่าความคิดของตนเป็นสิ่งที่ดี

13. ทุกคนชอบเห็นการยอมรับเมื่อทำผิด

 

 เทคนิคการชนะใจผู้อื่น

1. อย่าตำหนิ ประณามหรือพร่ำบ่น

2. จงยกย่องสรรเสริญอย่างจริงใจ

3. จงเอาใจใส่อย่างแท้จริงต่อผู้อื่น

4. ยิ้ม

5. จงจำชื่อผู้อื่นและเรียกให้ถูกต้อง

6. จงเป็นนักฟังที่ดี

7. สนทนาในเรื่องที่อีกฝ่ายสนใจ

8. ระงับหรือหลีกเลี่ยงการโต้เถียง

9. จงเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

10. จงมีความรับผิดชอบ

11. จงพูดถึงความผิดของท่านก่อนที่จะตำหนิผู้อื่น

12. จงสนับสนุนให้กำลังใจ ไม่ใช่ซ้ำเติม

องค์ประกอบที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

1. พฤติกรรมของตน ในการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อความสุขในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นในหน่วยงาน เราทุกคนต้องเข้าใจพฤติกรรมของคน

2. การจูงใจ เป็นแรงกระตุ้นเป็นพลังให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่ออำนวยประโยชน์และสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

3. กลุ่มพวกในการปฏิบัติงาน เป็นรูปแบบของปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างความเป็นมนุษย์ที่ดำรงตนด้วยการเคารพนับถือซึ่งกันและกันหรือเคารพนับถือในความแตกต่างระหว่างบุคคล

4. การมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อหน่วยงาน มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มๆ แบ่งแยกกลุ่มไปตามลักษณะของความต้องการ มีการต่อสู้แย่งชิงผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s