ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสตรีแสนแสบวิทยา [Strisaensaeb Witthaya]

อักษรย่อ ส.ส.ว.

สีประจำโรงเรียน ชมพู-ทอง

                              สีชมพู แสดงถึง ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อ ความมีน้ำใจ อ่อนโยน

       สีทอง แสดงถึง ความมีปัญญา ศีลธรรม

       คำขวัญ…ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
     ปรัชญา…การศึกษาคือรากฐานของความสำเร็จ 

วิสัยทัศน์..โรงเรียนสตรีแสนแสบวิทยาจัดการศึกษาให้เป็นโรงเรียนระดับแนวหน้าของชาติสู่มาตรฐานสากล ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ มีความรู้คู่คุณธรรม

นโยบาย
1. ส่งเสริมให้มีความปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน โดยมุ่งยึดนักเรียนเป็นสำคัญ
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษา
3. ส่งเสริมกิจกรรมการแสวงหาความรู้ รักการอ่านและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของครูและนักเรียน
4. ส่งเสริมพัฒนานักเรียนและโรงเรียนอยู่ในระดับแนวหน้าของชาติ

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
2. ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างหลากหลายเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เพิ่มระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมนักเรียนและโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศและมุ่งมั่นสู่ความเป็นสากล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s