กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา

 คุณค่าและความหมายของศิลปะ         ศิลปะเป็นคำที่มีความหมายทั้งกว้างและจำเพาะเจาะจง ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่ทัศนะของแต่ละคนแต่ละสมัยที่จะกำหนดแนวความคิดของศิลปะให้แตกกต่างกันออกไป   หรือแล้วแต่ว่าจะมีใครนำคำว่า “ศิลปะ” นี้ไปใช้ในแวดวงที่กว้างหรือจำกัดอย่างไร    ศิลปะ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น        ในสมัยโบราณ นักปราชญ์ได้ให้ความหมายของศิลปะ (Art) ไว้ว่า ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ   เพราะฉะนั้น   ต้นไม้ ภูเขา ทะเล น้ำตก  ความงดงามต่าง  ๆ  ตามธรรมชาติจึงไม่เป็นศิลปะ  ดอกไม้ที่เห็นว่าสวยสดงดงามนักหนา   ก็ไม่ได้เป็นศิลปะเลย    […]

Read Article →

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมโรงเรียนสตรีแสนแสบวิทยา ครั้งที่ 1 รายงานการประชุมโรงเรียนเรียนสตรีแสนแสบ ครั้งที่ 2 รายงานการประชุมโรงเรียนสตรีแสนแสบวิทยา ครั้งที่ 3 รายงานการประชุมโรงเรียนสตรีแสนแสบวิทยา ครั้งที่ 4

Read Article →

รวบรวมโครงการเพื่อนักเรียน

โครงการ มารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย โครงการ อาหารกลางวัน เพื่อน้อง โครงการ มาตรวจสุขภาพกันเถอะ โครงการ นั่งสมาธิหน้าเสาธง วิถีพุทธ วิถีไทย โครงการ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดอุบลราชธานี โครงการ แต่งกายดี เป็นศรีแก่ตน โครงการ ประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการ แอโรบิค เพื่อสุขภาพ โครงการ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น โครงการ ธนาคารโรงเรียนของหนู ( ออมวันนี้ใช้วันหน้า […]

Read Article →

กสุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ปรากฏการณ์โลกร้อน (Global Warming)   ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกได้เพิ่มขึ้นมากถึง 0.6 องศาเซลเซียส นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2443 (ค.ศ. 1900) ปีที่อุณหภูมิโลกขึ้นสูงที่สุด ได้แก่ปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) และ พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) […]

Read Article →

ฝ่ายกิจการนักเรียน

รองผู้อำนวยกิจการนักเรียน นางสาวชลพรรษ จันทร์กลิ่นหอม                  หัวหน้ากลุ่มสาระ ภาษาไทย   วิสัยทัศน์ (Vision) พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ   มีความเป็นประชาธิปไตย  รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์และสถาบัน มีคุณธรรม จริยธรรม  อนุรักษ์ความเป็นไทย เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น   มีความเป็นผู้นำ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ พันธกิจ (Mission) จัดระบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ […]

Read Article →

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

            รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหางานทั่วไป         นางสาวสุกัญญา คุ้ยทรัพย์             หัวหน้ากลุ่มสาระ ศิลปะ พันธกิจ (Mission) 1. ให้บริการงานธุรการ และข้อมูลสารสนเทศ ได้มาตรฐาน ทันเวลา และทันสถานการณ์ 2. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ งบประมาณ […]

Read Article →

ฝ่ายธุรการ

              รองผู้อำนวยการธุรการ นางสาวอุษาวฎี จิตราวุธ พันธกิจ เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอำนาจหน้าที่บริหารงานด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่กำหนดไว้ในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม […]

Read Article →